.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Dansk Folkeparti Helsingør Lokalforening med formand og byrådsmedlem Ib Kirkegaard Claus Schnoor mener Helsingør Kommune har en fremtid - Støt DF

Dansk_Folkeparti

DF Dansk Folkeparti Helsingør
DF mener det er vigtigt, at vi gør Helsingør City attraktiv som handelssted, i takt med , at nye store butikscentre dukker op.

Ib Kirkegaard DF  Jens Kirkegaard DF  Claus Schnoor DF   Katrine Vendelbo Dencker

Ib Kirkegaard DF - Dansk Folkeparti Telefon - 25 31 29 05
Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti
Ib Kirkegaard
Spidskandidat
Kommunalvalg 2009

Jeg er født 1958 og opvokset i Helsingør. Jeg har 2 børn samt 5 børnebørn. Til dagligt arbejder jeg som lokomotivfører.

Jeg har været med i Dansk folkeparti siden start og haft forskellige tillidsposter. For øjeblikket er jeg kasserer for Helsingørs lokalforening samt medlem af Helsingør byråd hvor jeg bestrider posten som Social- og sundhedsudvalgsformand samt medlem af økonomiudvalget.

  

EN TRYG KOMMUNE

Kommunalvalg 2017

Valgprogrammet for Dansk Folkeparti i Helsingør 2017

SUNDHED
Vores lokale sundhedstilbud skal være i top, og vores borgere skal føle sig sikre og trygge i forhold  til at få en ordentlig behandling. Vi er kede af, at  et flertal i Region H. lukkede vores hospital på  Esrumvej. Vi må erkende, at vi ikke får vores hospital igen. Derfor må vi videre. Borgernes sundhed  er nemlig vigtig for os, og derfor støtter vi i DF et nyt og topmoderne sundhedshus ved  Prøvestenen. Vi m ener, at genoptræningsindsatsen skal styrkes, og vi skal sikre en indsats af høj, faglig kvalitet. 
Ventetiden på genoptræning er sat ned. Vi har i DF løbende fokus på at holde ventetiden nede på  et minimum. Dansk Folkeparti har ligeledes fokus på forebyg gelse, blandt andet af kræft. Derfor støtter vi  rygeafvænningskurser m.v.


DAGINSTITUTIONER OG SKOLER
DF i Helsingør støtter, at indsatsen for alle børn skal ske så tidligt som muligt, så alle børn kan få en  god barndom og udnytte deres fulde potentiale.
Vi har i DF særligt fokus på de udsatte børn, hvor  en tidlig indsats er afgørende.
Vi støtter i DF, at der ansættes flere pædagoger i vores vuggestuer og børnehaver, så der er flere  voksne om at skabe rammerne for, at børnene oplever den nærhed, som de  har brug for, for at  udvikle sig positivt. Skolerne er pressede pga. forskellige økonomiske forhold. Det er vigtigt for os i DF, at vi har gode  skoler i kommunen. Derfor har vi også været med til at sikre, at vores skoler får en økonomisk  saltvandsindspr øjtning for at komme på fode igen.
Derudover bakker vi op om mere praksisrettet undervisning samt den åbne skole og muligheden  for, at virksomheder og foreninger kan være en vigtig del af skolerne. I DF mener vi, at vi i  kommunen skal bevare loftet på ma x. 24 elever i klassen. Danske traditioner som fastelavn, påske og jul skal fastholdes i d aginstitutioner og skoler. Blå  m andag bør være en obligatorisk fridag for konfirmander på alle kommunens skoler.
Hvis det står til os i DF, skal et visitationsudv alg fremadrettet stå for at visitere sårbare børn til  andre afdelinger, f.eks. Nygård, for at sikre, at alle børn får det rigtige tilbud.


ÆLDRE
Vores ældre skylder vi en stor tak for alt det, som de har bidraget med igennem livet. Derfor er det  vigtigt f or os i Dansk Folkeparti, at de ældre har en værdig og tryg alderdom med omsorgsfuld  pleje, der understøtter den enkeltes behov. Vi har i DF blandt andet et særligt fokus på demente  og pårørende.
DF har f.eks. fået afsat 13 mio. kr. årligt til bedre forh old for vores ældre i Helsingør kommune. 
Derudover får vi også penge fra Værdighedsmilliarden, som DF i Folketinget har sikret til gavn for  vores ældre. Det betyder blandt andet, at vi kan opkvalificere ansatte til at være demens - specialister, øge brugen a f velfærdsteknologi, have fastansatte læger tilknyttet vores plejehjem  m.v.


SOCIALPOLITIK
Vi arbejder i DF for at forbedre forholdene for vores ældre, handicappede og syge. Vi har i DF  blandt andet været med til at sikre, at den særlige sociale indsats b liver tilført 25 mio. kr. årligt fra  2018.


BESKÆFTIGELSE
Det er blevet sværere at få tilkendt en førtidspension. Regler fra Christiansborg gør, at  kommunens borgere oplever at blive trukket igennem  ressourceforløb. Lokalpolitisk arbejder vi i  DF for, at reglerne lokalt på jobcentret ikke tolkes så snævert, at de er en hindring for at åbenlyse  førtidspensioner tilkendes.
Mange personer af anden etnisk oprindelse står uden for arbejdsmarkedet  - også her i Helsingør. 
De fleste bidrager positivt og har arbejde, og det er rigtig godt. Men der er desværre en  overrepræsentation af personer med ikke - vestlig baggrund på vores jobcenter. Det er ikke i orden.  Nationale regler har skabt et økonomisk incitament til at flere kommer i job. Men der er fortsat  mange udlændinge, der lever på offentlig forsørgelse. DF mener, at dårligt integrerede  udlændinge skal sendes hjem.


KULTUR - OG FORENINGSLIV
Kultur er et gode for mange. Vi er i DF især glade for den borgernæ re kultur, som f.eks. vores  biblioteker, der både kan fungere som vidensbanker samt som kulturhuse, mødesteder for  foreninger m.v., hvorfor de skaber en vigtig lokal dynamik.
Derudover er vi i DF optaget af, at kultur ikke kun er noget som foregår i cen trum af Helsingør. Vi  har f.eks. mange almene boligområder, hvor kulturen til glæde og gavn for borgerne i højere grad  kan rykke ud, således at kultur ikke kun er et fænomen, der understøttes af kommunen for at  tiltrække flere turister.
Vi skal være vars omme med borgernes penge, og derfor har vi i DF nogle gange været kritiske  overfor byrådets brug af penge til kultur, f.eks. når et flertal i byrådet afsatte over 1 mio. kr. til et  VIP - arrangement i forbindelse med en prisuddeling. DF har med budgetforlige t for 2018 fået  vedtaget, at kulturområdet skal underkastes en budgetanalyse for at se på, om vi bruger pengene  fornuftigt nok på kulturområdet.
De mange frivillige yder en kæmpe indsats i vores mange foreninger. Vi mener i DF, at de frivillige  skal have de bedste forhold for at kunne virke som frivillige samt at de skal anerkendes for deres  store arbejde, uanset om man er træner i fodboldklubben eller besøgsven hos ældre medborgere.


FLYGTNINGE OG INDVANDRERE
Flygtninge sættes forrest både i bolig - og j obkøen. Det mener vi i DF er diskriminerende overfor  danskere. Derfor mener vi, at der ikke skal ske en særlig beskæftigelsesindsats overfor flygtninge. 
Det er DFs holdning, at flygtninge ikke skal integreres, da de kun er i Danmark midlertidigt.  Flygtning e skal hjem igen, når der er ro i hjemlandet.
Et flertal i Helsingør byråd besluttede i 2016, at det skulle være muligt for kommunen at give  flygtninge gratis transport til arbejde. DF stemte imod. Vi mener ikke, at det er en kommunal  opgave at give flyg tninge gratis transport til arbejde. Transport må de ligesom alle andre  mennesker selv sørge for.
Der kommer færre og færre flygtninge til Danmark. DF i Folketinget sikrer en stram asyl - og  udlændingepolitik som også har betydning for os i Helsingør komm une. Vi kan nemlig ikke  integrere så mange.
Helsingør er den kommune i hele landet med den største andel af indvandrerkriminalitet. Det  mærker man blandt andet i vores almene boligområder. Det er vigtig med en konsekvent indsats  fra politiets side for at komme denne kriminalitet til livs. Vi mener i DF, at kriminalitet er  uacceptabel  - og vi ser helst, at kriminelle udlændinge bliver sendt ud af Danmark.


BOLIGPOLITIK
Hvilke boliger er der brug for i kommunen, og hvor skal vi først byudvikle? Dette er no gle af  spørgsmålene som i DFs øjne kunne være interessante at finde svar på og formulere i en  boligpolitik. Vi mener blandt andet i DF, at vi i kommunen skal have gode og tidssvarende  ældreboliger.


ERHVERV
DF i Helsingør arbejder for, at erhvervslivet ha r nogle ordentlige forhold, der gør dem i stand til at  vokse og skabe flere lokale arbejdspladser. Vi har i DF medvirket til en nedsættelse af  dækningsafgiften samt en afskaffelse af byggesagsgebyret i kommunen.

Top

Jens Kirkegaard Telefon - 20 64 85 81 
Jens Kirkegaard Dansk Folkeparti
Jens Kirkegaard Byrådskandidat
Regionrådskandidat

Hvem er jeg?
Jeg er født i 1939 og fandt efter en tid som murer vej til Kunstakademiet i København, hvor jeg uddannede mig som billedkunstner og arkitekt. I fritiden har jeg engageret mig på forskellig vis. Jeg har således været i redaktionen for kunsttidsskriftet CRAS og i præsidiet for Akademiet og Selskabet for Fremtidsforskning. Jeg er med andre ord én af de mange kulturelt aktive, der slutter op om Dansk Folkeparti. DF´s kritikere overser gerne, at der er mange af min slags i partiet. De gør det med vilje, fordi de kan se, at vi er en trussel mod den indspiste elite. Det må bare ikke hedde sig, at DF også er markant på det kulturpolitiske felt. De etablerede partier er simpelthen bange for at miste deres kulturpolitiske monopol.

En af mine kæpheste er by- og bygningsbevaring.
Da jeg i 1990 modtog Vejleprisen og i 2004 Bestsellerprisen var det en hovedbegrundelse, at jeg brænder for at gøre bygningskulturen tilgængelig for andre end eliten.

 

Top
Claus Schnoor
Claus Schnoor Dansk folkeparti
Claus Schnoor
Byrådskandidat
Mit navn er Claus Schnoor, jeg er 39 år, gift og har en datter på 3 år.
Jeg bor i Helsingør.

Jeg er nu ansat som skolesekretær i Helsingør Kommune, jeg har været ansat i Helsingør Kommune siden 1989 og kender Kommunen godt.
 
Jeg har et ønske om, at komme i byrådet, fordi jeg gerne vil være med til, at træffe nogle vigtige valg/beslutninger for Kommunen/borgerne, jeg syntes der er mange spændende/vigtige ting, at tage stilling til.
 
Så derfor, sæt din stemme personligt på:
Claus Schnoor
fra Dansk Folkeparti, liste O.
 

Claus Schnoor ønsker, at blive valgt til Byrådet. Jeg ønsker, at være med til, at træffe nogle valg, jeg håber, at jeg kan være med til, at gøre en forskel. 

Claus Schnoor kan gøre en forskel som byrådsmedlem. Giv mig din personlige Stemme og jeg prøver, at gøre en forskel. Man kan ikke gøre en forskel, uden samarbejde, men jeg håber, at kunne få et bredt og godt samarbejde med de fleste. Jeg kommer som nyt byrådsmedlem med ny input, nye ide’er, måske en ny måde, at gøre tingede på. Så derfor bør du stemme personlig på Claus Schnoor fra Dansk Folkeparti.

Claus Schnoor syntes disse værdier skal tegne Helsingør i fremtiden:

* En god Kommune, at leve/bo i.

* En Kommune som tør tage et ansvar.

* En Kommune som yder en god service.

* Vi skal arbejde på, at gøre skolerne bedre.

* Første Hjælp kursus, til alle Folkeskolebørn.

* Flere hjertestarter rundt i Kommunen.

* Udvidelse af SSPK samarbejdet.

* En Kommune med større tryghed, omsorg og mere pleje

* Udvide dementafdelingerne, fordi der bliver flere demente.

* Vi skal prøve på, at skabe en tryg og sikker by både nat og dag.

* Bedre/god og økologisk mad til børn og ældre.

* Bedre hjemmehjælp. 

* En Kommune med bedre tilbud til de svage.

Husk: Der er ikke ligegyldigt hvor du sætter dit x til valget, Så derfor bør du stemme personlig på Claus Schnoor fra Dansk Folkeparti.

På forhånd TAK.

Top
Katrine Vendelbo Dencker DF Telefon - 28 34 30 06 
Katrine Vendelbo Dencker
Katrine Vendelbo Dencker
Byrådskandidat

 

Navn:            Katrine Vendelbo Dencker

Alder:          
33 år

Civil status:  Gift med Christian

Børn:            Mikkel fra Nov. 2008

Bopæl:          Helsingør, hvor jeg er født og opvokset.

Uddannelse: Højere Handels eksamen (HHX), Materialist uddannet, læser jura på Københavns universitet, er pt. på barsel.

 FORNUFTIG- IHÆRDIG- EFFEKTIV
 
- For mig er det vigtigt at der bliver taget hensyn til hele Helsingør kommune som en helhed. Det nytter ikke noget at kun en enkelt by favoritseres 

 
Top

 

Hvad er din holdning ?

Giv din mening til kende  
 
Lad os endelig høre fra dig, hvis du har nogle tips, gode ideer eller har oplevet noget besynderligt som kunne interessere Dansk Folkeparti.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til lokalbestyrelsens medlemmer.

Top

Helsingør Lokalforening
Ib Kirkegaard

Formand  

Ib Kirkegaard
Krogenbergvej 9
3490 Kvistgaard

Tlf. 25 31 29 05 
Mail:  iki11@helsingor.dk 

Byrådsmedlem.
Formand for Social-og sundhedsudvalget 
Suppleant til regionsrådet.